Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Poradenství pro výchovné a vzdělávací problémy, pro žáky se SVP a pro ostatní záležitosti

Šikana – informace pro rodiče

Šikana – informace pro rodiče

Školní poradenské pracoviště

 

Školní poradenské pracoviště na naší škole je tvořeno výchovným poradcem, metodiky prevence a školním speciálním pedagogem.

Poskytování poradenských služeb ve škole je zpracováno dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, aktuální znění od 1. 9. 2016.

Škola poskytuje bezplatně standardní poradenské služby, a to na žádost žáků a jejich zákonných zástupců. Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace o

a)      všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby

b)      prospěchu, který je možný očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta

c)      právech a povinnostech s poskytováním poradenských služeb včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu

a písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

 

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:

 

a)      prevenci školní neúspěšnosti

b)      primární prevenci sociálně patologických jevů

c)      kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění

d)     odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním

e)      péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků

f)       poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami

g)      sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

h)      průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování

i)        metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy

 

Účelem poradenských služeb je přispívat zejména k:

 

a)      vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání

b)      naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání

c)      prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, projevů různých forem rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláním a s motivací k překonávání problémových situací

d)     včasné intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

e)      vytváření vhodných podmínek, forem, a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo etnických skupin

f)       vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané

g)      vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění

h)      sledování a vyhodnocování poskytovaných navržených podpůrných opatření žáka

i)        rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních

j)        spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

k)      spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

 

Škola vede o poradenských službách poskytovaných školním speciálním pedagogem dokumentaci:

 

a)      o žádostech o poskytnutí poradenské služby, o odmítnutí nebo přerušení poskytování poradenské služby

b)      o vyšetření, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové

c)      o poskytnutí srozumitelné a jednoznačné informaci žákovi a jeho zákonnému zástupci o všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby; prospěchu, který je možný očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta; právech a povinnostech s poskytováním poradenských služeb včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby o spolupráci se školami a školskými zařízeními

 

Škola vede o poradenských službách poskytovaných školním metodikem prevence nebo výchovným poradcem dokumentaci:

 

a)      o vyšetření, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové

 

 

V Mělníku dne 10. 1. 2018

Mgr. Bedřiška Frundlová

 

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště pdf


Pracovní místo školního speciálního pedagoga je v naší škole hrazeno z pěněz z dotačního programu MŠMT, EU – OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony 1  registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004197

 


Objednat se do ŠPP (školní poradenské pracoviště) můžete na telefonním čísle: 315 636 411

 

Program poradenských služeb + Minimální preventivní program

pro školní rok 2019/20 naleznete  ZDE

Dodatek k Minimálnímu preventivnímu programu 2018/19 MPP

Evaluace MPP pro šk.rok 2016/17 ZDE

Informace o školním poradenském pracovišti najdete:  ZDE

 


 

“Prevence rizikového chování žáků je jednou z priorit naší školy.”

 

  • Školní metodik prevence:

Mgr. Ivana Kouřilová tel. 315 636 418 / e-mail: kourilova@zsjm-me.cz

 

  • Zástupce školního metodika prevence:

Mgr. Věra Hofmanová tel. 315 636 430 / e-mail: hofmanova@zsjm-me.cz

 

  • Výchovný poradce:

Mgr. Bedřiška Frundlová tel. 315 636 431 / e-mail: frundlova@zsjm-me.cz

 

  • Školní speciální pedagog:

Mgr. Kateřina Kubecová, tel. 315 636 427 / e-mail: kubecova@zsjm-me.cz

 

Konzultační hodiny dle dohody.

 

V případě zájmu můžeme rodičům doporučit též externího dětského psychologa a logopeda, bližší informace si mohou rodiče vyžádat u výchovné poradkyně školy na tel. 315 636 431 nebo na frundlova@zsjm-me.cz

 

 


Šikana ve škole? Přečtěte si článek uveřejněný v Mělnickém deníku ze dne 26.2.2016 - ZDE1ZDE2

 


 

BEZPEČNĚ NA INTERNETU – kyberšikana.eu

image002

 


 

Vážení rodiče,

nevíte si někdy rady se svými dětmi, potřebujete pomoc odborníků, nedaří se vám řešit výchovné problémy svých dětí,

pomoc najdete na informačním portálu

http://www.sancedetem.cz/


nebo využijte linku Ztracené dítě

116 000

Tato linka je zdarma a nonstop.

 


linka_bezpeci

 


Poděkování

18.května 2011 přišli zástupci Městské policie Mělník poděkovat našemu žáku Červeňákovi ze třídy SLŮŇAT  za nález a odevzdání rybářské výbavy na policii za několik tisíc Kč.

podekovani
Desatero bezpečného chování

- Neber si od cizích osob žádné dárky a pokud možno, vyhýbej se kontaktu s těmito osobami!
- Nesedej si s nikým cizím do motorového vozidla!
- Nejezdi autostopem!
- Choď do školy vždy bezpečnou cestou, i když je delší! Mimo domov se
pohybuj společně s kamarády nebo spolužáky ve větších skupinkách!
- Všímej si neznámých a podezřelých lidí v domě, nevstupuj s nimi do výtahu – raději jdi pěšky!
- Nesděluj nikomu cizímu adresu trvalého pobytu a další osobní údaje!
- Doma otevírej jen známým lidem !
- Oznam neprodleně rodičům, ve škole nebo na policii, když tobě nebo kamarádům někdo ubližuje!
- Když se staneš svědkem toho, že tvůj kamarád nastoupil do cizího
vozidla nebo odešel s cizím člověkem, pokus se zapamatovat popis této osoby
(oblečení, výška, věk) nebo vozidla (státní poznávací značka, barva, výrobce).
- Staneš-li se obětí či svědkem trestného činu, vyhledej ihned pomoc.
Věc neprodleně oznam!


Postup rodičů při podezření na šikanování:

Postup pro rodice sikana

 

K bezpečnému užívání internetu slouží i tyto webové stránky: http://www.bezpecne-online.cz/uvod 


 

Příručka pro učitele a rodiče k nebezpečím na internetu – kyberšikana, stalking, hoax a další:

 

enebezpeci

 


 

Další publikace jsou věnovány lidským a dětským právům:

Webová příručka k poznání dětských práv: 

http://www.detskaprava.cz/prava/index.htmhttp://

Webová příručka Poznej svá práva

http://www.detskaprava.cz/poznej/dospivani.htm

Linka bezpečí: 116 111

více info http://www.linkabezpeci.cz/webmagazine/kategorie.asp?idk=194http://

Rodičovská linka: 840 111 234

 

 

Informace a poradenství na téma aktuální nabídka všech středních škol, jaké je uplatnění absolventů, jak získat práci apod. najdete na webových stránkách   http://www.infoabsolvent.cz/

infoabsolvent.cz – leták

 

Přijímačky na střední školy –

jak poznat která škola je pro mne nejvhodnější?

 

Už jsi rozhodnutý nebo stále hledáš, která škola je pro tebe ta pravá? Než vyplníš přihlášku, věnuj své budoucnosti ještě půl hodiny. Tolik ti stačí na vyplnění testu, který ti poradí, k jakému typu studia máš největší předpoklady.

 

Navštiv http://www.testytesty.cz/ a v části Testy pro žáky ZŠ najdeš testy zpracované zábavnou formou českými psychology. Pro výběr typu školy jsou nejvhodnější:Test pro výběr povolání 1″ (podle schopností)  a  ”2″ (podle zájmů). A za půl hodiny už budeš vědět o sobě mnohem víc.

 

Ukázkové video: https://www.youtube.com/watch?v=NHpdEBrFfs0

 

cvičné testy pro žáky ZŠ

____________________________________________________________________________________________________

INFORMACE PRO UCHAZEČE O PŘIJETÍ KE STUDIU NA SŠ a víceletá gymnázia

Informace o příjímacím řízení 2019/20

Přihláška na SŠ – denní studium

Prihláška na SŠ – talentové zkoušky

Přehlídky škol 2019-2020


 

 

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

charakteristiky škol, přijímačky nanečisto:

 


 

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu – Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady – leták

 


SOŠ a SOU – Mladá Boleslav

Pozvánky na DOD – SOŠ a SOU Mladá Boleslav

DOD – SOŠ a SOU Mladá Boleslav1

Přehlídky škol 2019-2020

 


 SPŠ – Praha-Prosek

SPŠ – Praha-Prosek – technické dny

DOD – SPŠ Praha Prosek