Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Hodnocení žáků za 1.pololetí školního roku 2020/21

Info – hodnocení 1.pololetí 2020-2021

Hodnocení žáků za 1. pololetí 2020/2021

Všichni žáci školy budou na vysvědčení hodnoceni ve všech předmětech včetně chování standardně klasifikací známkou, stejně jako v minulých letech.

Toto hodnocení bude doplněno u některých žáků slovním hodnocením, které bude žákům a jejich rodičům sděleno prostřednictvím zprávy v elektronické žákovské knížce. Toto slovní hodnocení nebude zapsáno na vysvědčení (není součástí vysvědčení).

Slovní hodnocení bude zpracováno a zasláno:

1. všem žákům 1. stupně

2. žákům druhého stupně, kteří byli školským poradenským zařízením diagnostikováni jako žáci s IVP

3. těm žákům druhého stupně, u nichž se pro SH rozhodne dle vlastního zvážení vyučující daného předmětu

 

SH se bude vypracovávat pro předměty vyučované v rámci covid-rozvrhu.

 

V Mělníku dne 12. 1. 2021                                                                                                                Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy