Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Výuka od 4.1.2021

Výuka od 04. 01. 2021

.

Výuka po vánočních prázdninách, tj. od 4. 1. 2021

od pondělí 4. 1. 2021 se normálním (prezenčním) způsobem budou vzdělávat v ZŠ žáci 1. a 2. ročníku. V naší škole se jedná o třídy I. A, I. B a II. A v budově Pražská a I. C a II. B v budově Cukrovarská. Ostatní ročníky obou stupňů se budou vzdělávat distančně (tj. dálkovou výukou z domova).

Manuál MŠMT, interní metodické materiály školy:

Veškerá činnost školy se i nadále řídí vydanými doporučeními MŠMT a interními nařízeními, které vydal ředitel školy.

Roušky:

Výuka i pohyb v prostorách školy probíhá po celou dobu vždy jen v rouškách (žáci, učitelé, pracovníci školy).

Rozvrh hodin:

Žáci 1. a 2. ročníku se budou od 4. 1. 2021 vzdělávat dle běžného rozvrhu hodin, platného od 1. 9. 2020, tzn. výuka začíná v 8:00. Při výuce je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Hodiny hudební výchovy budou obsahově zaměřeny na teorii, muzicírování apod. tak, aby vyučující ani žáci nezpívali. Vyučovací hodiny tělesné výchovy budou probíhat za příznivého počasí formou vycházek do okolí školy, v případě nepříznivého počasí bude výuka zaměřena na odpočinkové a relaxační aktivity bez sportovních činností. Ostatní vyučovací hodiny budou probíhat standardně.

Organizace výuky:

Prezenční výuka v 1. a 2. ročníku bude od 4. 1. 2021 probíhat ve kmenové třídě. Žáci jednotlivých tříd by se neměli při příchodu do školy, ani při vzdělávání a všech aktivitách s tím spojených, ani při odchodu ze školy potkávat. Proto budou do školy na ulici Pražské vstupovat takto:

II. A boční vchod (od hřbitova)

I. A hlavní (čelní) vchod do školy

I. B vchod do budovy školní družiny

Vcházení žáků I. C a II. B do budovy na ulici Cukrovarská určí paní učitelka Porcalová tak, aby nedocházelo k potkávání těchto žáků.

Třídní učitelé budou předem informovat své žáky, u kterého vchodu se budou od 4. 1. 2021 setkávat a současně dohodnou s rodiči způsob předávání žáků po ukončení vzdělávání.

Žáci se před „svým“ vchodem scházejí ráno od 7:40 hod. U vchodu je bude očekávat jejich třídní učitelka nebo jí pověřený pracovník školy. Nebudou se převlékat a přezouvat v šatně, odejdou společně s paní učitelkou nebo pověřeným pracovníkem školy do třídy, kde se převléknou a přezují.

Veškerá výuka probíhá pouze v rámci jedné třídy. Mísení kolektivu žáků jedné třídy s žáky jiné třídy je zakázáno. A to jak při výuce ve škole, o přestávkách, na vycházkách a akcích mimo budovu školy, při obědě, ve školní družině, atd.

Větrání, čerstvý vzduch:

Třídní učitelé zajistí větrání každou přestávku minimálně 5 minut a zároveň minimálně jednou během vyučovací hodiny. Žáci by měli během vyučování každý den pobýt (dle počasí) alespoň chvíli na čerstvém vzduchu. Vycházky jsou možné (bez setkávání s jinými lidmi).

Školní družina a jídelna:

Žáci 1. a 2. ročníku se mohou od 4. 1. 2021 účastnit vzdělávání ve školní družině. To bude probíhat vždy jen pro žáky jedné a téže třídy. Odpolední aktivity školní družiny začínají jako vždy ihned po ukončení dopolední výuky společným odchodem na oběd pod vedením vychovatelky školní družiny a končí v 16:30. Pokud mají rodiče zájem o ranní družinu (od 7:00), sdělí to třídní učitelce, která zajistí převzetí žáků ráno osobou pověřenou vzděláváním v ranní družině.

Konzultace ve škole:

Žáci 3. a vyšších ročníků si mohou od 4. 1. 2021 předem domluvit s kterýmkoli pedagogickým pracovníkem konzultaci, která může probíhat ve škole. Konzultaci může být přítomen i rodič žáka. Kontakt na všechny vyučující lze nalézt na webových stránkách školy www.zsjm-me.cz v záložce „Kontakty“, tj. na https://zsjm-me.cz/kontakty/.

V Mělníku dne 28. 12. 2020

Mgr. Vladimír Škuta

ředitel školy