Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres


Historie a současnost školy

Jindřich Matiegka

Jindřich Matiegka se narodil 31.března 1862 v Benešově jako syn soudního adjunkta Josefa Matiegky a jeho manželky Elišky rozené Ebertové.
Do obecné školy chodil v Litoměřicích, po absolvování gymnázia v Praze se věnoval studiu medicíny na Karlově univerzitě. Po promoci v roce 1887 se usadil v Lovosicích, kde působil jako panský a praktický lékař. Zde se po roce oženil s dcerou soudního rady, Marií Stránskou, která byla vnučkou váženého mělnického kupce (a kdysi i purkmistra) Václava Prokopa.
V Lovosicích se manželům Matiegkovým narodilo jejich jediné dítě, dcera Ludmila, později doktorka filosofie a profesorka dívčí reálky, rozvíjející svoji vědeckou činnost zejména v oblasti egyptologie.

Od roku 1892 Matiegka trvale žije v Praze. Působí jako městský lékař, od r. 1898 jako zemský zdravotní inspektor a později i jako zdravotní rada zemského výboru. V r. 1895 na Národopisné výstavě v Praze zřídil antropologické oddělení. V r. 1897 podal habilitační spis “Vzrůst a vývin, tělesné vlastnosti a zdravotní poměry mládeže královského hlavního města Prahy”. Matiegka se habilitoval na filosofické fakultě Karlovy univerzity sice už v roce 1897, ale skutečným, tedy placeným mimořádným profesorem byl jmenován teprve po 11 letech, v r. 1908. Byla to tehdy první stolice tohoto oboru v Rakousku a jen největší evropské univerzity měly obdobné katedry. Svojí učitelskou a vědeckou činností krok za krokem dobýval respektu a uznání pro sebe i pro svůj obor, až se 16. září 1918 konečně dočkal jmenování skutečným řádným profesorem (titul a charakter řádného profesora měl však již od r. 1915).

Po osamostatnění přírodovědecké fakulty r. 1920 (v r. 1921-22 byl jejím děkanem) zakládá prof. Matiegka při Karlově univerzitě Antropologický ústav. Od r. 1923 až do jeho smrti r. 1941 vydává 18 ročníků vědecké revue “Anthropologie” a několik svazků “Anthropologické knihovny”. Vydávání těchto časopisů, do nichž přispívali naši i zahraniční antropologové umožnila především nadace založená Matiegkovým přítelem, známým americkým antropologem českého původu Dr. Alešem Hrdličkou. (Hrdlička v zahraničí pracoval po celý svůj život a od. r. 1903 až do své smrti r. 1943 vedl antropologické oddělení Národního muzea ve Washingtonu.)

V r. 1929-30 se stává J. Matiegka rektorem magnifikem Univerzity Karlovy v Praze a opět díky velké hmotné podpoře přítele Dr. Hrdličky buduje na Karlově univerzitě “Muzeum člověka” (dnes nesoucí Hrdličkovo jméno). K svým sedmdesátinám byl Matiegka vyznamenán čestným doktorátem přírodních věd.MUDr. et RNDr. h. c. Jindřich Matiegka byl schopný organizátor, vynikající učitel a vědec. Jeho klasické práce se týkají prehistorické antropologie. Vědecky zpracoval kostrové nálezy pleistocenního člověka z Předmostí na Moravě ve dvousvazkové monografii “Homo předmostensis, fosilní člověk z Předmostí na Moravě”. Další význačné monografie J. Matiegky jsou: “Somatologie školní mládeže (1927)”. “Všeobecná nauka o plemenech” (1929) a “Filosofie somaticko- anthropologická” (1935). Jeho publikační činnost byla velmi bohatá a dosáhla téměř tří set větších i menších prací z oblasti antropologie, prehistorie, morfologie, pedologie a medicíny.

I našemu kraji je věnováno několik Matiegkových prací, archeologických (naleziště u Křivenic, u Brozánek, u rousovického cukrovaru, v Kokořínském údolí, na Hradsku aj.), antropologických a demografických (Osídlení Mělnicka, Mělník včera, dnes a zítra, Cholera na Mělníce, Kostnice na Mělnicku aj.). Město Mělník a jeho okolí si prof. Matiegka velmi oblíbil a trávil v něm prakticky všechen svůj volný čas. “Ne sice rodem, ale srdcem víc než Mělničan”, říkával rád sám o sobě. Zde našel svoji milovanou manželku, zde s ní prožil těžká válečná léta -v úzkém kontaktu s rodinou štampachského mlynáře Kučery, zde ji také pochoval, když náhle zemřela dne 14. března 1928.

Láska k mělnické rodačce se proměnila v lásku k Mělníku samotnému, jehož byl čestným občanem. Tuto lásku prokázal častokrát, například tím, že v letech 1915 -1919 se svým oblíbeným žákem Jiřím Malým, kostelníkem Antonínem Kautským a s pomocí ostatních studentů odborně srovnal, prostudoval a veřejnosti zpřístupnil bohatý obsah kostnice v prostorné kryptě pod kněžištěm proboštského chrámu sv. Petra a Pavla, tím, že štědře podporoval různé humanitární organizace a krajinské muzeum v Mělníku, jehož byl čestným členem, tím, že rád a ochotně přednášíval, kdykoli bylo to požádán, tím, že na staveniště Kulturního domu prodal svou vinici Šafránici nacházející se v jedinečné poloze, tím, že svůj rektorský plat proměnil v nadaci pojmenovanou podle jeho zesnulé manželky na podporu mělnického reálného gymnázia, (na které i jinak pamatoval knižními dary a mezi jehož absolventy nalezl i svého nejmilejšího žáka – později univ. prof. Dr. Jiřího Malého), a konečně i tím, že si město Mělník zvolil za místo, kde dožil poslední léta svého života a kde byl po své smrti pochován v rodinné hrobce na místním hřbitově.

Jindřich Matiegka zemřel po krátké nemoci v pondělí 4. srpna 1941 v 5 hodin ráno ve věku nedožitých 80 let. Za důstojné místo posledního odpočinku tohoto významného člověka byl vybrán ambit hřbitova na Chloumku. Při vzájemných setkáních v r. 1997 starostka města Mělník Mgr. Zuzana Lišková a kurátorka Hrdličkova muzea člověka v Praze Doc. RNDr. Božena Škvařilová, CSc dohodly podrobnosti převozu tělesných ostatků prof. J. Matiegky z Prahy na Mělník. K této významné události došlo v roce 1998, kdy proběhly oslavy 650. výročí založení Univerzity Karlovy.

Ve dnech 31.8. – 4.9.1999 se v Praze a Humpolci konal IV.Mezinárodní kongres Aleše Hrdličky “World Anthropology at the Turn of the Centuries”. V jeho rámci 4. 9. 1999 proběhl v Mělníku 1.Memoriál Jindřicha Matiegky.2. Memoriál profesora J. Matiegky se konal ve dnech 12.9. – 13.9.2002 v Praze a v Mělníku na téma Integrální antropologie perspektiva dneška.
Vznikla tak nová tradice, která do Mělníka opakovaně přivádí nejvýznamnější osobnosti současné české i světové antropologie.

Další zajímavou akcí v Mělníku byla výstava “Čeští antropologové světového významu Jindřich Matiegka a Jiří Malý a Mělník”, která proběhla v březnu a dubnu 2002 a pořádalo ji Okresní muzeum Mělník a město Mělník. Ku příležitosti této výstavy vydalo Okresní muzeum Mělník publikaci Mgr.Renaty Špačkové “Jindřich Matiegka, Jiří Malý a Mělník”.

Žáci naší školy navštěvují každoročně hřbitov na Chloumku, aby ke hrobu pana profesora Jindřicha Matiegky položili květiny, poklonili se jeho památce a diskutovali o jeho odkazu.

Historie a současnost školy

Hlavní školní budova je v provozu od školního roku 1974 / 75.

ZŠ Mělník  1980

NÁHLED FOTO

Rozšířená výuka matematiky započala v roce 1984/85 a s určitými změnami, je realizována dosud. Zaměření na matematiku je v současné době realizováno posílením výukových hodin matematiky.

Škola pod vedením tehdejšího pana ředitele Mgr. Miroslava Jiřičky spolupracovala cca v letech 2000 – 2007 s MŠMT ČR a VÚP Praha na současné reformě českého školského systému. Spolupracovala na tvorbě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a metodiky k němu, pilotovala tvorbu a ověřování školního vzdělávacího programu v praxi v 1.- 9. ročníku.

Ředitelé školy:

Mgr. František Purš (1974– 1987).

Mgr. Anna Musilová (1987 – 1997)

Mgr. Miroslav Jiřička (1997 – 2008)

Mgr. Bedřiška Frundlová (2008 – 2009)

Mgr. Vladimír Škuta od 1.8. 2009

 

O naší škole

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace je velkou školou sídlištního typu. Otevřena byla v roce 1974. Jako samostatný právní subjekt existuje od roku 1993, jeho zřizovatelem je město Mělník. Od roku 1997 nese jméno zakladatele české antropologie, mělnického občana, univerzitního profesora a rektora UK v Praze – Jindřicha Matiegky. V roce 2013 byla provedena kompletní rozsáhlá rekonstrukce opláštění hlavní budovy školy (ul. Pražská), investice přesáhla výše cca 30 mil. Kč. Byly odborně zlikvidovány boletické panely, vyměněna všechna okna a budova školy dostala novou fasádu. Od 1. 9. 2016 bylo ke škole připojeno odloučené pracoviště – budova historické menší školy v ulici Cukrovarská 2068, která je od hl. budovy vzdálena cca 1,1 km (tj. přibližně 17 min. pěší chůze).

ZŠ Mělník 2017

Čím se zabýváme?

Škola poskytuje úplné základní vzdělání dětem ve věku 6 až 15 let. Zvláštní pozornost věnuje i integrovaným žákům s různými vadami a s poruchami učení. Pro tyto žáky pedagogové s odbornou specializací připravují individuální vzdělávací plány. Specializované hodiny a logopedické nácviky na I. stupni patří již k tradici ZŠ a přinášejí velmi dobré výsledky.

Talentovaným žákům dává škola příležitost zejména individuálním přístupem k výuce. Jejich matematické nadání je podporováno mimo jiné posílením počtu vyučovacích hodin matematiky.

V jakém prostředí se žáci vzdělávají?

Žáci školy se vzdělávají v moderních kmenových učebnách a v odborných pracovnách (jazykové učebny, počítačové učebny, 3 tělocvičny, dílny, učebna přírodopisu, chemie, fyziky, hudební výchovy, divadelní sál, cvičná kuchyňka, komunitní kruh, školní knihovna). Všechny učebny jsou vybaveny kabelovým připojením k internetu, školní PC síti a v mnoha učebnách jsou interaktivní tabule.

Obrovskou výhodou je, že školní družina, školní klub, jídelna navazující na naši budovu a dvě tělocvičny, školní a dětské hřiště se nacházejí přímo v areálu školy. V naší škole se děti při odchodu do družiny, jídelny či tělocvičny nemusejí na cestu převlékat a ani nemusejí přecházet přes frekventovanou ulici.

Jaké zajímavé školní a mimoškolní akce svým žákům nabízíme?

Součástí učebního plánu školy jsou již tradičně – povinný plavecký výcvik, školy v přírodě, terénní praktika (v terénu si žáci ověřují a rozšiřují své znalosti z Př, Z, M, Tv atd.), výcvikové kurzy lyžování a snowboardingu, zahraniční poznávací zájezdy, kurz zdravého životního stylu, doplňování výuky vzdělávacími pořady, poznávací zájezdy, aj.
V odpoledních hodinách nabízíme žákům množství zájmových kroužků, které je každoročně aktualizováno pod odkazem ZDE.

Více ve výročních zprávách školy.