Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Poradenství pro výchovné a vzdělávací problémy, pro žáky se SVP a pro ostatní záležitostiADHD není jen problém dětí


NABÍDKA PORADENSKÉHO STŘEDISKA MAP ORP MĚLNÍK II

MAP ORP Mělník Nabídka psychoterapeutického poradenství

 

Program poradenských služeb + Minimální preventivní program

pro školní rok 2023/24 naleznete  ZDE

 

 

Školní poradenské pracoviště

 

Školní poradenské pracoviště na naší škole je tvořeno výchovným poradcem, metodiky prevence a školním speciálním pedagogem.

Poskytování poradenských služeb ve škole je zpracováno dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, aktuální znění od 1. 9. 2016.

Škola poskytuje bezplatně standardní poradenské služby, a to na žádost žáků a jejich zákonných zástupců. Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace o

a)      všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby

b)      prospěchu, který je možný očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta

c)      právech a povinnostech s poskytováním poradenských služeb včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu

a písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

 

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:

 

a)      prevenci školní neúspěšnosti

b)      primární prevenci sociálně patologických jevů

c)      kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění

d)     odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním

e)      péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků

f)       poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami

g)      sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

h)      průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování

i)        metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy

 

Účelem poradenských služeb je přispívat zejména k:

 

a)      vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání

b)      naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání

c)      prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, projevů různých forem rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláním a s motivací k překonávání problémových situací

d)     včasné intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

e)      vytváření vhodných podmínek, forem, a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo etnických skupin

f)       vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané

g)      vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění

h)      sledování a vyhodnocování poskytovaných navržených podpůrných opatření žáka

i)        rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních

j)        spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

k)      spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

 

Škola vede o poradenských službách poskytovaných školním speciálním pedagogem dokumentaci:

 

a)      o žádostech o poskytnutí poradenské služby, o odmítnutí nebo přerušení poskytování poradenské služby

b)      o vyšetření, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové

c)      o poskytnutí srozumitelné a jednoznačné informaci žákovi a jeho zákonnému zástupci o všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby; prospěchu, který je možný očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta; právech a povinnostech s poskytováním poradenských služeb včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby o spolupráci se školami a školskými zařízeními

 

Škola vede o poradenských službách poskytovaných školním metodikem prevence nebo výchovným poradcem dokumentaci:

- o vyšetření, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové

 

V Mělníku dne 4. 11. 2021

Mgr. Bedřiška Frundlová

 

Školní poradenské pracoviště pdf

 

Objednat se do ŠPP (školní poradenské pracoviště) můžete na telefonním čísle: 315 636 411

 

 

“Prevence rizikového chování žáků je jednou z priorit naší školy.”

 

  • Školní metodik prevence:

Mgr. Ivana Kouřilová tel. 315 636 418 / e-mail: kourilova@zsjm-me.cz

 

  • Zástupce školního metodika prevence:

Mgr. Věra Hofmanová tel. 315 636 430 / e-mail: hofmanova@zsjm-me.cz

 

  • Výchovný poradce:

Mgr. Bedřiška Frundlová tel. 315 636 431 / e-mail: frundlova@zsjm-me.cz

 

  • Školní speciální pedagog:

Mgr. Kateřina Kubecová, tel. 315 636 427 / e-mail: kubecova@zsjm-me.cz

Konzultační hodiny dle dohody.

V případě zájmu můžeme rodičům doporučit též externího dětského psychologa a logopeda, bližší informace si mohou rodiče vyžádat u výchovné poradkyně školy na tel. 315 636 431 nebo na frundlova@zsjm-me.cz

 


Pracovní místo školního speciálního pedagoga je v naší škole hrazeno z pěněz z dotačního programu MŠMT, EU – OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony 1  registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004197

 


 

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ VE ŠKOLÁCH
Startuje nový web. Nabízí pomoc, podporu a inspiraci pro učitele a ředitele škol.

Web https://dusevnizdravi.edu.cz/ je informační křižovatkou, nabízí jak pomoc při akutní intervenci ve školách, tak i doprovodné materiály, které tematiku duševního zdraví dále rozvíjejí.

Je určen ředitelům, učitelům, školním psychologům, výchovným poradcům, metodikům prevence, ale také rodičům a vůbec všem, komu záleží na zmírnění dopadů pandemie na psychiku dětí a atmosféru ve školách.

Web je společným projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Národního pedagogického institutu České republiky a Národního ústavu duševního zdraví.

 


 

Šikana ve škole? Přečtěte si článek uveřejněný v Mělnickém deníku ze dne 26.2.2016 - ZDE1ZDE2

 


 

BEZPEČNĚ NA INTERNETU – kyberšikana.eu

image002

 


 

Vážení rodiče,

nevíte si někdy rady se svými dětmi, potřebujete pomoc odborníků, nedaří se vám řešit výchovné problémy svých dětí,

pomoc najdete na informačním portálu

http://www.sancedetem.cz/


nebo využijte linku Ztracené dítě

116 000

Tato linka je zdarma a nonstop.

 


linka_bezpeci

 


Poděkování

18.května 2011 přišli zástupci Městské policie Mělník poděkovat našemu žáku Červeňákovi ze třídy SLŮŇAT  za nález a odevzdání rybářské výbavy na policii za několik tisíc Kč.

podekovani
Desatero bezpečného chování

- Neber si od cizích osob žádné dárky a pokud možno, vyhýbej se kontaktu s těmito osobami!
- Nesedej si s nikým cizím do motorového vozidla!
- Nejezdi autostopem!
- Choď do školy vždy bezpečnou cestou, i když je delší! Mimo domov se
pohybuj společně s kamarády nebo spolužáky ve větších skupinkách!
- Všímej si neznámých a podezřelých lidí v domě, nevstupuj s nimi do výtahu – raději jdi pěšky!
- Nesděluj nikomu cizímu adresu trvalého pobytu a další osobní údaje!
- Doma otevírej jen známým lidem !
- Oznam neprodleně rodičům, ve škole nebo na policii, když tobě nebo kamarádům někdo ubližuje!
- Když se staneš svědkem toho, že tvůj kamarád nastoupil do cizího
vozidla nebo odešel s cizím člověkem, pokus se zapamatovat popis této osoby
(oblečení, výška, věk) nebo vozidla (státní poznávací značka, barva, výrobce).
- Staneš-li se obětí či svědkem trestného činu, vyhledej ihned pomoc.
Věc neprodleně oznam!


Postup rodičů při podezření na šikanování:

Postup pro rodice sikana

 

K bezpečnému užívání internetu slouží i tyto webové stránky: http://www.bezpecne-online.cz/uvod 


 

Příručka pro učitele a rodiče k nebezpečím na internetu – kyberšikana, stalking, hoax a další:

 

enebezpeci

 


 

Další publikace jsou věnovány lidským a dětským právům:

Webová příručka k poznání dětských práv: 

http://www.detskaprava.cz/prava/index.htmhttp://

Webová příručka Poznej svá práva

http://www.detskaprava.cz/poznej/dospivani.htm

Linka bezpečí: 116 111

více info http://www.linkabezpeci.cz/webmagazine/kategorie.asp?idk=194http://

Rodičovská linka: 840 111 234