Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace pro rodiče

Informace k nástupu 1.stupně na rotační výuku od 12.4.2021

Milí žáci, vážení rodiče,

v souvislosti s nástupem žáků 1. stupně na rotační výuku od 12. 4. 2021 Vám posílám následující informace:

 • V přílohách najdete obecné metodické pokyny ministerstva školství a zdravotnictví.
 • Výuka pro žáky 2. stupně probíhá i nadále formou distanční výuky. Konzultace mohou nově probíhat ve škole pro skupiny max. do 6 neúspěšných žáků, tito žáci nemusejí být testováni a mohou se při opakovaných konzultacích míchat.
 • Rotační výuka žáků 1. stupně bude probíhat na naší škole takto:
  • Lichý týden (od 12. 4.) prezenční výuka: 1.A, 1.B, 1.C, 4.A, 4.B, 4.C a 5.D, dle normálního rozvrhu, ostatní třídy 1. stupně distanční výuka dle Covid rozvrhu.
  • Sudý týden (od 19. 4.) prezenční výuka: 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 5.A, 5.B, 5. C, dle normálního rozvrhu, ostatní třídy 1. stupně distanční výuka dle Covid rozvrhu.
 • Školní družina bude probíhat vždy jen pro žáky, kteří se učí prezenčně. Ranní družina bude pro žáky 1. – 4. ročníku od 7:00 do 7:40 ve kmenových třídách, odpolední družina bude pro žáky 1. – 5. ročníku probíhat od skončení vyučování do 16:30. Skupiny žáků budou ve ŠD stejné jako v dopolední výuce, tj. kolektivy se nesmí míchat.
 • Stejně jako před Vánocemi se třídy při prezenční výuce a v ŠD nesmějí za žádných okolností míchat (neplatí pro konzultace na 2. stupni). Proto Aj bude vyučovat v každé třídě pouze jeden vyučující, stejný jako před Vánocemi. Hv – bez zpěvu, Tv – bez cvičení, jen vycházky, Inf – normální dělení třídy na poloviny a výuka v PC učebnách, vše jako před Vánocemi.
 • Žáci budou vstupovat do školy hlavním vchodem, odpoledne lze využívat východ ve ŠD.
 • Testování:
  • Testování bude probíhat antigenními LIPO testy v pondělí a čtvrtek 1. vyučovací hodinu, pro žáky navštěvující ranní ŠD hned po příchodu do družiny (třídy).
  • Instruktážní video viz. https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
  • Vychovatelky ŠD, vyučující a asistentky ve třídách, kde se učí prezenčně se budou testovat 2 x týdně (PO a ČT) ihned po příchodu do školy. Ostatní pedagogové 1 x týdně v PO.
  • Výjimky pro (ne)testování žáků platí stejně jako pro učitele – viz metodika.
  • Žák, který nebude ve škole při testování a následně do školy přijde, musí být otestován ihned po příchodu do školy (ještě tu samou hodinu).
 • Ostatní informace, viz. Metodické materiály v příloze.

 

MŠMT Manuál k provozu škol

Navrat – pedagogicka cast

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021

MŠMT Manuál k testováni

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

Testovani – diagram

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Zápis budoucích prvňáčků bude letos probíhat ve výjimečném režimu od 12. 4. do 23. 4. 2021. Informace k organizaci a průběhu zápisu (viz soubor přiložený níže) zasíláme také poštou spolu s přihláškou a přidělením registračního čísla pro každé dítě z naší spádové oblasti cca 3 týdny před výše uvedeným termínem zápisu.

Ve školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít tři první třídy (dvě třídy v hlavní budově, ul. Pražská a jednu třídu na odloučeném pracovišti, ul. Cukrovarská), tj. max. 90 žáků.

Kritériem pro přijetí dítěte je jeho věk, viz níže přiložený soubor.

Informace jak pomoci dítěti před zahájením povinné školní docházky ze strany rodičů najdete v níže přiloženém souboru.

 

Organizace zápisu ZDE

Věk dítěte k zápisu ZDE

Info pro rodiče o pomoci ZDE

Žádost o odklad ZDE

Projekt SPECIÁLNÍ PEDAGOG 2 – spolufinancováno Evropskou unií

Plakát – informace

 

 

Projekt

SPECIÁLNÍ PEDAGOG 2

je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 

 

 

 

                          eu

  EVROPSKÁ UNIE

  Evropské strukturální a investiční fondy

  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

mšmt

Informace pro 9.ročníky – termíny jednotných přijímacích zkoušek

Bližší informace najdete v odkazu “Kariérové poradenství” - ZDE

Informace k vydávání vysvědčení za 1.pololetí 2020/21 + pololetní prázdniny

Návod bakalari-pololetni-hodnoceni

.

Vysvědčení za 1. pololetí 2020/21 – informace, vydávání, doplnění slovním hodnocením

Pololetní prázdniny – pátek 29. 1. 2021

 

Milí žáci, vážení rodiče,

ve čtvrtek 28. 1. 2021 budete všichni informováni o obsahu Vašeho pololetního vysvědčení dálkovým způsobem, prostřednictvím elektronické žákovské knížky, kde v nabídce „Klasifikace“ přibude klávesa s nápisem „Pololetní klasifikace“ (přibude opravdu až ve čtvrtek 28. 1. ráno nebo dopoledne, dříve ji tam nenajdete). Po kliknutí na tuto klávesu se zobrazí Vaše známky z výpisu vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021. Podrobný návod pro přístup z počítače či z mobilního telefonu najdete v příloze této zprávy.

Kdo nemá internet

Pokud nemáte přístup k elektronické ŽK prostřednictvím internetu, kontaktujte, prosím, svého třídního učitele, který zajistí alternativní přístup k informacím o obsahu Vašeho pololetního vysvědčení.

Listinná forma vysvědčení

Běžnou listinnou formu výpisu z vysvědčení za 1. pololetí obdrží žáci 1. a 2. ročníku téhož dne, protože docházejí na prezenční výuku. Ostatní žáci školy, kteří se zatím vzdělávají distančně, dostanou výpis z vysvědčení ihned po tom, co bude povolena jejich osobní přítomnost na vzdělávání ve škole.

Slovní hodnocení

Hodnocení za 1. pololetí 2020/2021 bude doplněno pro žáky I. stupně a pro žáky vzdělávající se podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) na II. stupni slovním hodnocením, které není součástí vysvědčení, ale které konkretizuje obdržené známky z hlavních předmětů. Slovní hodnocení za 1. pololetí 2020/2021 bude žákům zasláno individuální zprávou prostřednictvím elektronické ŽK nejpozději 28. 1. 2021. Toto slovní hodnocení mohou dostat dle zvážení vyučujícího i někteří ostatní žáci II. stupně.

Pololetní prázdniny

Na pátek 29. 1. 2021 jsou vyhlášeny jednodenní pololetní prázdniny. To znamená, že tento den výuka a školní družina nebude probíhat ani pro žáky 1. a 2. tříd. Pro žáky ostatních tříd nebude probíhat tento den ani výuka distanční. Také školní jídelna v pátek 29. 1. 2021 nebude vařit.

 

V Mělníku dne 26. 1. 2021 Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

Hodnocení žáků za 1.pololetí školního roku 2020/21

Info – hodnocení 1.pololetí 2020-2021

Hodnocení žáků za 1. pololetí 2020/2021

Všichni žáci školy budou na vysvědčení hodnoceni ve všech předmětech včetně chování standardně klasifikací známkou, stejně jako v minulých letech.

Toto hodnocení bude doplněno u některých žáků slovním hodnocením, které bude žákům a jejich rodičům sděleno prostřednictvím zprávy v elektronické žákovské knížce. Toto slovní hodnocení nebude zapsáno na vysvědčení (není součástí vysvědčení).

Slovní hodnocení bude zpracováno a zasláno:

1. všem žákům 1. stupně

2. žákům druhého stupně, kteří byli školským poradenským zařízením diagnostikováni jako žáci s IVP

3. těm žákům druhého stupně, u nichž se pro SH rozhodne dle vlastního zvážení vyučující daného předmětu

 

SH se bude vypracovávat pro předměty vyučované v rámci covid-rozvrhu.

 

V Mělníku dne 12. 1. 2021                                                                                                                Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

Péče o děti rodičů IZS v naší škole od 4.1.2021

Rozhodnuti hejtmanky Středočeského kraje

Péče o děti rodičů IZS

.

Péče o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému a dalších vybraných profesí dle krizového zákona od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 byla naše škola pověřena péčí o děti rodičů, jichž výčet profesí je uveden v nařízení vlády (zdravotníci, policie, hasiči, vojáci, zaměstnanci úřadů atd.).

Rodiče zadají požadavek přes svého zaměstnavatele, který zašle žádost o umístění dětí. Následné umístění dětí administruje Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje ve spolupráci s určenými školami.

Jedná se o vykonávání nezbytné péče o žáky ve věku do 10 let z 3., 4. a 5. ročníku ZŠ, a to i z jiných škol. Péči budou personálně zajišťovat dle možností zaměstnanci školy, převážně vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga. Naši pracovníci se budou snažit dětem pomoci plnit úkoly dle zadání distančního vzdělávání kmenové školy, ale nejde o „běžné vyučování“.

Kontaktní osoba ve škole: Mgr. Bedřiška Frundlová, frundlova@zsjm-me.cz, 776 404 505

Časový rozsah péče: pracovní dny 7:00 – 16:00 hodin

Místo nezbytné péče: objekt školní družiny (vchod vpravo při postavení před školou), učebna AJ, 1. patro.

Obsahová náplň nezbytné péče: především dohled nad žáky. Vyučování zajištěno nebude, to zajišťuje i nadále kmenová škola dálkově. Dle počasí budou žáci trávit čas i venku (vycházky, pobyt na školním hřišti), proto je žákům potřeba zajistit teplé oblečení.

Žáci, kteří si s sebou přinesou notebook, tablet apod. budou moci využít internetového připojení a účastnit se distančního vzdělávání své školy.

Žáci si s sebou přinesou: min. dvě roušky, svačina a pití, psací potřeby, přezůvky, materiály, se kterými mají v daný den pracovat (sešity, učebnice, ….) a mělo by v nich být také poznačeno, co mají dělat dle zadání kmenové školy.

Oběd: bude žákům zajištěn bezplatně ve školní jídelně. Škola zajistí v rámci nezbytné péče doprovod žáků do a z jídelny i dohled po dobu pobytu žáků v jídelně.

Roušky: při veškeré činnosti žáků v prostorách školy i při pobytu mimo školu musejí mít po celou dobu všichni nasazeny roušky (žáci, učitelé, pracovníci školy).

Odchod žáků ze školy: žáka je možné buď vyzvednout osobně (rodič nebo písemně pověřená osoba) nebo může žák odejít sám, pokud k tomu bude mít písemnou žádost rodičů s uvedením času odchodu a textem: „přebírám od tohoto času za své dítě právní zodpovědnost“.

V Mělníku dne 29. 12. 2020 Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

Covid-rozvrh (pro distanční výuku na II.stupni)

Výuka od 12. 10. 2020 (II.stupeň)

Covid – rozvrh pro distanční výuku (II.stupeň)

Informace k dálkové výuce

Vážení rodiče, milí žáci,

pro případ nutnosti vyučovat v režimu dálkového (distančního) vzdělávání jsme pro komunikaci mezi školou a žáky vybrali digitální platformu Microsof Teams.

Toto prostředí budou Vaši vyučující spolu s žáky využívat již nyní, kdy výuka probíhá standardně ve školní budově. Tím se naučíme postupy, které pak budeme moci využít, kdyby došlo k případnému uzavření naší školy nebo některé třídy.

Žádám všechny rodiče, aby své děti podpořili při nácviku kontaktu se školou prostřednictvím MS Teams, aby jim k tomu vytvořili domácí podmínky – samozřejmě dle možností každé rodiny. Žáci budou s tímto prostředím postupně seznamováni ve škole, s prvními kroky jsme již začali.

Aplikace MS Teams je šířena zdarma pro všechny dostupné operační systémy (Windows, Linux, Mac OS). Aplikaci lze rovněž nainstalovat na mobilní telefony a tablety. Stažení aplikace je možné z tohoto odkazu: https://products.office.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app nebo přímo z dostupných online obchodů Microsoft Store, App Store a Google Play. Aplikaci MS Teams lze rovněž spustit přímo z webových prohlížečů Google Chrome nebo Microsoft Edge. Adresa pro vstup do webové verze aplikace je https://teams.microsoft.com.

Přihlášení do aplikace je možné uživatelským jménem žáka ve formátu ………………..@zsjm-me.cz,  kde před @ je uvedena třída a příjmení žáka bez diakritiky (např. pro žáka Nováka z 9. D je to 9dNovak@zsjm-me.cz). Heslo si každý žák ve škole vytváří sám při prvním přístupu do školního počítačového systému. Pokud se žáci ještě nepřihlásili, prosím kontaktujte třídního učitele, ať tak provedou. S případnými technickými dotazy a problémy se můžete obracet e-mailem na naši technickou podporu:

nebo svého třídního učitele.

Pokud nemáte možnost zajistit Vašemu dítěti elektronickou komunikaci se školou, prosím, sdělte to bezodkladně svému třídnímu učiteli a dohodněte si s ním jiný způsob dálkového vzdělávání pro případ uzavření školy či třídy. Např. osobní vyzvedávání úkolů, pracovních listů apod. ve škole. Od tohoto školního roku je totiž ze zákona účast všech žáků v takovémto vzdělávání povinná.

I když denně intenzivně děláme ve škole vše pro to, aby nám virová nákaza školu znovu neuzavřela, chceme být na tuto situaci potencionálně co nejlépe připraveni. Děkujeme Vám za pochopení, velmi si vážíme pomoci a spolupráce rodičů v tomto směru.

V Mělníku dne 9. 9. 2020

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

Vstup do elektronické ŽK

Milí žáci, vážení rodiče,

dnes dostali ve škole všichni žáci svá nová hesla pro vstup do elektronické žákovské knížky. Prosím, vyzkoušejte si, že se Vám daří se do tohoto systému přihlásit. Můžete využít jakýkoli počítač nebo mobilní telefon s připojením k internetu, např. přes www.zsjm-me.cz. V případě problémů můžete kontaktovat e-mailem naši technickou podporu:

pan učitel Štěpán Samek: samek @zsjm-me.cz

paní učitelka Eva Schwarzová: schwarzova@zsjm-me.cz

nebo svého třídního učitele.

 

Prosím všechny rodiče, aby průběžně sledovali nejen hodnocení svého dítěte v této el. ŽK, ale také obecné informace, které Vám budeme v případě potřeby touto cestou zasílat.

 

Děkuji.

S pozdravem

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

 3.9.2020