Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace pro rodiče

Uzavření budovy Cukrovarská od 15.1.2021 !

Vážení rodiče žáků tříd 1. C a 2. B,

z důvodu rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Mělníku o karanténě pedagogických pracovníků, bude od zítřka, tj. od pátku 15. 1. 2021 (včetně) odloučené pracoviště naší školy se sídlem na ulici Cukrovarská 2068 uzavřeno.

To znamená, že od pátku 15. 1. 2021 (včetně) bude výuka Vašeho dítěte probíhat distančně dle pokynů paní třídní učitelky.

Hygiena nám zatím není schopna přesně sdělit, na jak dlouho bude škola uzavřena. Jakmile se dozvíme další informace, především informaci o znovuotevření školy, budeme Vás informovat.

S pozdravem

V Mělníku dne 15. 1. 2021           Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

 

 

Hodnocení žáků za 1.pololetí školního roku 2020/21

Info – hodnocení 1.pololetí 2020-2021

Hodnocení žáků za 1. pololetí 2020/2021

Všichni žáci školy budou na vysvědčení hodnoceni ve všech předmětech včetně chování standardně klasifikací známkou, stejně jako v minulých letech.

Toto hodnocení bude doplněno u některých žáků slovním hodnocením, které bude žákům a jejich rodičům sděleno prostřednictvím zprávy v elektronické žákovské knížce. Toto slovní hodnocení nebude zapsáno na vysvědčení (není součástí vysvědčení).

Slovní hodnocení bude zpracováno a zasláno:

1. všem žákům 1. stupně

2. žákům druhého stupně, kteří byli školským poradenským zařízením diagnostikováni jako žáci s IVP

3. těm žákům druhého stupně, u nichž se pro SH rozhodne dle vlastního zvážení vyučující daného předmětu

 

SH se bude vypracovávat pro předměty vyučované v rámci covid-rozvrhu.

 

V Mělníku dne 12. 1. 2021                                                                                                                Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

Péče o děti rodičů IZS v naší škole od 4.1.2021

Rozhodnuti hejtmanky Středočeského kraje

Péče o děti rodičů IZS

.

Péče o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému a dalších vybraných profesí dle krizového zákona od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 byla naše škola pověřena péčí o děti rodičů, jichž výčet profesí je uveden v nařízení vlády (zdravotníci, policie, hasiči, vojáci, zaměstnanci úřadů atd.).

Rodiče zadají požadavek přes svého zaměstnavatele, který zašle žádost o umístění dětí. Následné umístění dětí administruje Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje ve spolupráci s určenými školami.

Jedná se o vykonávání nezbytné péče o žáky ve věku do 10 let z 3., 4. a 5. ročníku ZŠ, a to i z jiných škol. Péči budou personálně zajišťovat dle možností zaměstnanci školy, převážně vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga. Naši pracovníci se budou snažit dětem pomoci plnit úkoly dle zadání distančního vzdělávání kmenové školy, ale nejde o „běžné vyučování“.

Kontaktní osoba ve škole: Mgr. Bedřiška Frundlová, frundlova@zsjm-me.cz, 776 404 505

Časový rozsah péče: pracovní dny 7:00 – 16:00 hodin

Místo nezbytné péče: objekt školní družiny (vchod vpravo při postavení před školou), učebna AJ, 1. patro.

Obsahová náplň nezbytné péče: především dohled nad žáky. Vyučování zajištěno nebude, to zajišťuje i nadále kmenová škola dálkově. Dle počasí budou žáci trávit čas i venku (vycházky, pobyt na školním hřišti), proto je žákům potřeba zajistit teplé oblečení.

Žáci, kteří si s sebou přinesou notebook, tablet apod. budou moci využít internetového připojení a účastnit se distančního vzdělávání své školy.

Žáci si s sebou přinesou: min. dvě roušky, svačina a pití, psací potřeby, přezůvky, materiály, se kterými mají v daný den pracovat (sešity, učebnice, ….) a mělo by v nich být také poznačeno, co mají dělat dle zadání kmenové školy.

Oběd: bude žákům zajištěn bezplatně ve školní jídelně. Škola zajistí v rámci nezbytné péče doprovod žáků do a z jídelny i dohled po dobu pobytu žáků v jídelně.

Roušky: při veškeré činnosti žáků v prostorách školy i při pobytu mimo školu musejí mít po celou dobu všichni nasazeny roušky (žáci, učitelé, pracovníci školy).

Odchod žáků ze školy: žáka je možné buď vyzvednout osobně (rodič nebo písemně pověřená osoba) nebo může žák odejít sám, pokud k tomu bude mít písemnou žádost rodičů s uvedením času odchodu a textem: „přebírám od tohoto času za své dítě právní zodpovědnost“.

V Mělníku dne 29. 12. 2020 Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

Výuka od 4.1.2021

Výuka od 04. 01. 2021

.

Výuka po vánočních prázdninách, tj. od 4. 1. 2021

od pondělí 4. 1. 2021 se normálním (prezenčním) způsobem budou vzdělávat v ZŠ žáci 1. a 2. ročníku. V naší škole se jedná o třídy I. A, I. B a II. A v budově Pražská a I. C a II. B v budově Cukrovarská. Ostatní ročníky obou stupňů se budou vzdělávat distančně (tj. dálkovou výukou z domova).

Manuál MŠMT, interní metodické materiály školy:

Veškerá činnost školy se i nadále řídí vydanými doporučeními MŠMT a interními nařízeními, které vydal ředitel školy.

Roušky:

Výuka i pohyb v prostorách školy probíhá po celou dobu vždy jen v rouškách (žáci, učitelé, pracovníci školy).

Rozvrh hodin:

Žáci 1. a 2. ročníku se budou od 4. 1. 2021 vzdělávat dle běžného rozvrhu hodin, platného od 1. 9. 2020, tzn. výuka začíná v 8:00. Při výuce je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Hodiny hudební výchovy budou obsahově zaměřeny na teorii, muzicírování apod. tak, aby vyučující ani žáci nezpívali. Vyučovací hodiny tělesné výchovy budou probíhat za příznivého počasí formou vycházek do okolí školy, v případě nepříznivého počasí bude výuka zaměřena na odpočinkové a relaxační aktivity bez sportovních činností. Ostatní vyučovací hodiny budou probíhat standardně.

Organizace výuky:

Prezenční výuka v 1. a 2. ročníku bude od 4. 1. 2021 probíhat ve kmenové třídě. Žáci jednotlivých tříd by se neměli při příchodu do školy, ani při vzdělávání a všech aktivitách s tím spojených, ani při odchodu ze školy potkávat. Proto budou do školy na ulici Pražské vstupovat takto:

II. A boční vchod (od hřbitova)

I. A hlavní (čelní) vchod do školy

I. B vchod do budovy školní družiny

Vcházení žáků I. C a II. B do budovy na ulici Cukrovarská určí paní učitelka Porcalová tak, aby nedocházelo k potkávání těchto žáků.

Třídní učitelé budou předem informovat své žáky, u kterého vchodu se budou od 4. 1. 2021 setkávat a současně dohodnou s rodiči způsob předávání žáků po ukončení vzdělávání.

Žáci se před „svým“ vchodem scházejí ráno od 7:40 hod. U vchodu je bude očekávat jejich třídní učitelka nebo jí pověřený pracovník školy. Nebudou se převlékat a přezouvat v šatně, odejdou společně s paní učitelkou nebo pověřeným pracovníkem školy do třídy, kde se převléknou a přezují.

Veškerá výuka probíhá pouze v rámci jedné třídy. Mísení kolektivu žáků jedné třídy s žáky jiné třídy je zakázáno. A to jak při výuce ve škole, o přestávkách, na vycházkách a akcích mimo budovu školy, při obědě, ve školní družině, atd.

Větrání, čerstvý vzduch:

Třídní učitelé zajistí větrání každou přestávku minimálně 5 minut a zároveň minimálně jednou během vyučovací hodiny. Žáci by měli během vyučování každý den pobýt (dle počasí) alespoň chvíli na čerstvém vzduchu. Vycházky jsou možné (bez setkávání s jinými lidmi).

Školní družina a jídelna:

Žáci 1. a 2. ročníku se mohou od 4. 1. 2021 účastnit vzdělávání ve školní družině. To bude probíhat vždy jen pro žáky jedné a téže třídy. Odpolední aktivity školní družiny začínají jako vždy ihned po ukončení dopolední výuky společným odchodem na oběd pod vedením vychovatelky školní družiny a končí v 16:30. Pokud mají rodiče zájem o ranní družinu (od 7:00), sdělí to třídní učitelce, která zajistí převzetí žáků ráno osobou pověřenou vzděláváním v ranní družině.

Konzultace ve škole:

Žáci 3. a vyšších ročníků si mohou od 4. 1. 2021 předem domluvit s kterýmkoli pedagogickým pracovníkem konzultaci, která může probíhat ve škole. Konzultaci může být přítomen i rodič žáka. Kontakt na všechny vyučující lze nalézt na webových stránkách školy www.zsjm-me.cz v záložce „Kontakty“, tj. na https://zsjm-me.cz/kontakty/.

V Mělníku dne 28. 12. 2020

Mgr. Vladimír Škuta

ředitel školy

Otevření školy + opatření PES + metodika MŠMT

Výuka od 30.11. 2020

Opatření PES pro oblast školství

Metodika MŠMT

“Kam po devítce” – informace pro 9.ročníky

Bližší informace najdete v odkazu “Kariérové poradenství” - ZDE

Covid-rozvrh (pro distanční výuku na II.stupni)

Výuka od 12. 10. 2020 (II.stupeň)

Covid – rozvrh pro distanční výuku (II.stupeň)

Informace k dálkové výuce

Vážení rodiče, milí žáci,

pro případ nutnosti vyučovat v režimu dálkového (distančního) vzdělávání jsme pro komunikaci mezi školou a žáky vybrali digitální platformu Microsof Teams.

Toto prostředí budou Vaši vyučující spolu s žáky využívat již nyní, kdy výuka probíhá standardně ve školní budově. Tím se naučíme postupy, které pak budeme moci využít, kdyby došlo k případnému uzavření naší školy nebo některé třídy.

Žádám všechny rodiče, aby své děti podpořili při nácviku kontaktu se školou prostřednictvím MS Teams, aby jim k tomu vytvořili domácí podmínky – samozřejmě dle možností každé rodiny. Žáci budou s tímto prostředím postupně seznamováni ve škole, s prvními kroky jsme již začali.

Aplikace MS Teams je šířena zdarma pro všechny dostupné operační systémy (Windows, Linux, Mac OS). Aplikaci lze rovněž nainstalovat na mobilní telefony a tablety. Stažení aplikace je možné z tohoto odkazu: https://products.office.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app nebo přímo z dostupných online obchodů Microsoft Store, App Store a Google Play. Aplikaci MS Teams lze rovněž spustit přímo z webových prohlížečů Google Chrome nebo Microsoft Edge. Adresa pro vstup do webové verze aplikace je https://teams.microsoft.com.

Přihlášení do aplikace je možné uživatelským jménem žáka ve formátu ………………..@zsjm-me.cz,  kde před @ je uvedena třída a příjmení žáka bez diakritiky (např. pro žáka Nováka z 9. D je to 9dNovak@zsjm-me.cz). Heslo si každý žák ve škole vytváří sám při prvním přístupu do školního počítačového systému. Pokud se žáci ještě nepřihlásili, prosím kontaktujte třídního učitele, ať tak provedou. S případnými technickými dotazy a problémy se můžete obracet e-mailem na naši technickou podporu:

nebo svého třídního učitele.

Pokud nemáte možnost zajistit Vašemu dítěti elektronickou komunikaci se školou, prosím, sdělte to bezodkladně svému třídnímu učiteli a dohodněte si s ním jiný způsob dálkového vzdělávání pro případ uzavření školy či třídy. Např. osobní vyzvedávání úkolů, pracovních listů apod. ve škole. Od tohoto školního roku je totiž ze zákona účast všech žáků v takovémto vzdělávání povinná.

I když denně intenzivně děláme ve škole vše pro to, aby nám virová nákaza školu znovu neuzavřela, chceme být na tuto situaci potencionálně co nejlépe připraveni. Děkujeme Vám za pochopení, velmi si vážíme pomoci a spolupráce rodičů v tomto směru.

V Mělníku dne 9. 9. 2020

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

Vstup do elektronické ŽK

Milí žáci, vážení rodiče,

dnes dostali ve škole všichni žáci svá nová hesla pro vstup do elektronické žákovské knížky. Prosím, vyzkoušejte si, že se Vám daří se do tohoto systému přihlásit. Můžete využít jakýkoli počítač nebo mobilní telefon s připojením k internetu, např. přes www.zsjm-me.cz. V případě problémů můžete kontaktovat e-mailem naši technickou podporu:

pan učitel Štěpán Samek: samek @zsjm-me.cz

paní učitelka Eva Schwarzová: schwarzova@zsjm-me.cz

nebo svého třídního učitele.

 

Prosím všechny rodiče, aby průběžně sledovali nejen hodnocení svého dítěte v této el. ŽK, ale také obecné informace, které Vám budeme v případě potřeby touto cestou zasílat.

 

Děkuji.

S pozdravem

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

 3.9.2020

Seznam pomůcek pro 1.ročník

Seznam pomůcek pro 1.ročník najdete   ZDE