Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace pro rodiče

Hodnocení za 2.pololetí

Milí žáci, vážení rodiče,

vzhledem k blížícímu se vysvědčení Vám tímto sděluji, že na vysvědčení budeme v naší škole hodnotit​ stejně jako v pololetí, tj. všichni žáci na obou stupních budou hodnoceni na vysvědčení klasifikací známkami a k tomu žáci na 1. stupni dostanou slovní hodnocení od třídního učitele do el. ŽK, stejně jako žáci se SVP na 2. stupni (slovní hodnocení do ŽK mohou také dostat i ostatní žáci 2. stupně dle zvážení vyučujícího příslušného předmětu).

S pozdravem

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

 

Seznamy žáků budoucích prvních tříd + informace pro rodiče

Hlavní budova ulice Pražská 2817:

Seznam žáků – 1.A

Seznam žáků – 1.B

 

Odloučené pracoviště ulice Cukrovarská 2068:

Seznam žáků – 1.C

 

POMŮCKY A INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Problém s připojením na aplikaci Bakaláři

Vážení rodiče,

bohužel několik dní se potýkáme s problémy při připojení mobilní aplikace Bakaláři online.

Do aplikace se nelze připojit nebo je neúměrně dlouhá čekací  doba při jakékoli akci v aplikaci.

Rozhodně je důležité mít aplikaci aktuální.

Vše je urgentně řešeno s programátory aplikace a hledá se zdroj dané chyby.

Pro přístup do elektronické žákovské knihy, prosím využijte přístup přes webové stránky školy či následující odkaz:

https://skola.zsjm-me.cz/bakaweb/login

Přihlášení žáků 1.tříd do školní družiny

Vážení rodiče,

přihlášení žáků 1.tříd do školní družiny proběhne na informativní schůzce dne 1.září 2021 dopoledne v příslušných odděleních, kde Vás paní vychovatelky seznámí s organizačními záležitostmi a zodpoví i případné dotazy.
  Storch – vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK
  (tel. 315 623 015 linka 33 nebo 737 327 972)
                                                              V Mělníku dne 2.6.2021

Výsledky voleb zástupců do školské rady

Vážení rodiče,

 

do školské rady byli zvoleni za rodiče:

pan Petr Limprecht (zákonný zástupce žáka 5. ročníku), kontakt: p.limprecht@melnik.cz

pan Lukáš Poustka (zákonný zástupce žáka 7. a 9. ročníku), kontakt: poustka@eloziska.cz

 

Výsledky voleb byly zaslány všem rodičům prostřednictvím el. žákovské knížky.

 

18. 5. 2021                    Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

Doplnění informací k výuce od pondělí 17. 5. 2021

Doplnění informací k výuce od pondělí 17. 5. 2021

Milí žáci, vážení rodiče,

od pondělí 17. 5. 2021 bude školní družina v normálním běžném provozu, tak jako před epidemickým omezením. Tj.: ranní družina od 6:30, odpolední do 16:30. Děti budou ve třídách školní družiny bez omezení homogenity, tj. tak, jak do nich byli zařazeni na začátku školního roku.

 

Vzhledem ke zrušení požadavku na homogenitu tříd bude také výuka cizích jazyků obnovena od pondělí 17. 5. 2021 opět v původních skupinách, které tvoří žáci různých tříd.

 

13. 5. 2021                       Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

Informace k výuce od 17.5.2021 (nerotační výuka)

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě včerejšího rozhodnutí vlády ČR bude v naší škole od pondělí 17. 5. 2021 probíhat standardní nerotační výuka na I. i II. stupni dle běžného rozvrhu.

Žáci se budou testovat stejně jako doposud a veškerý pobyt ve škole a na školních akcích bude podmíněn i nadále ochranou dýchacích cest (lékařské roušky). Také veškerá ostatní preventivní hygienická proticovidová opatření zůstávají v platnosti.

Provoz školní družiny bude od 17. 5. 2021 upraven dle pokynů MŠMT, které škola zatím neobdržela. Tyto informace Vám poskytneme nejpozději v pátek 14. 5. 2021.

 

V Mělníku dne 11. 5. 2021                     Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Zápis budoucích prvňáčků bude letos probíhat ve výjimečném režimu od 12. 4. do 23. 4. 2021. Informace k organizaci a průběhu zápisu (viz soubor přiložený níže) zasíláme také poštou spolu s přihláškou a přidělením registračního čísla pro každé dítě z naší spádové oblasti cca 3 týdny před výše uvedeným termínem zápisu.

Ve školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít tři první třídy (dvě třídy v hlavní budově, ul. Pražská a jednu třídu na odloučeném pracovišti, ul. Cukrovarská), tj. max. 90 žáků.

Kritériem pro přijetí dítěte je jeho věk, viz níže přiložený soubor.

Informace jak pomoci dítěti před zahájením povinné školní docházky ze strany rodičů najdete v níže přiloženém souboru.

 

Organizace zápisu ZDE

Věk dítěte k zápisu ZDE

Info pro rodiče o pomoci ZDE

Žádost o odklad ZDE

Projekt SPECIÁLNÍ PEDAGOG 2 – spolufinancováno Evropskou unií

Plakát – informace

 

 

Projekt

SPECIÁLNÍ PEDAGOG 2

je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 

 

 

 

                          eu

  EVROPSKÁ UNIE

  Evropské strukturální a investiční fondy

  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

mšmt

Informace pro 9.ročníky – termíny jednotných přijímacích zkoušek

Bližší informace najdete v odkazu “Kariérové poradenství” - ZDE