Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres

Informace pro rodiče

Informace k výuce od 14.10.2020

Informace k výuce od 14.10.2020 (I. a II.stupeň) najdete    ZDE

Informace k výuce od 12.10.2020 + Covid-rozvrh

Výuka od 12. 10. 2020 (II.stupeň)

Covid – rozvrh pro distanční výuku (II.stupeň)

Nařízení MZ ohledně roušek na 2.stupni

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informoval, že dle nařízení Ministerstva zdravotnictví musí od dnešní první vyučovací hodiny všichni žáci​ 2. stupně a jejich učitelé nosit roušky také během výuky v učebnách (výjimkou je Tv a Hv). Pro žáky 1. stupně to neplatí, ti musí nosit roušky i nadále jen ve společných prostorách (chodby, toalety, atd.).
Proto žádám rodiče žáků nejen 2. stupně  o zvýšenou každodenní kontrolu hygieny roušek. Žák by měl mít s sebou ve škole v sáčku každý den minimálně dvě vyprané rou​šky nebo nové roušky jednorázové.
Závěrem si Vám dovoluji poděkovat za vstřícnost a pochopení při všech krocích, které v rámci prevence škola činí.​
S pozdravem
Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy​

Povinné roušky pro všechny vnitřní prostory

Vážení rodiče,
od zítřka jsou povinné roušky pro všechny vnitřní prostory v ČR, včetně škol. Prosím, vybavte zítra své děti ​do školy rouškami. Každý žák by měl mít minimálně dvě  čisté (vyvařené a vyžehlené) roušky v igelitovém pytlíku. Roušky by měly být povinné jen ve společných prostorách (chodby, sociální zařízení, apod.), nikoli při výuce ve třídách – to bude ještě ministerstvem upřesněno.
Roušku si musí nasadit každý žák, před vstupem do školy.
Prosím, textilní roušky svým dětem každý den vyperte, vyvařte a vyžehlete (neplatí pro jednorázové roušky, respirátory).​
Za všechny pracovníky školy Vám děkuji za pochopení a vstřícnost.
S pozdravem
Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy​

Informace k dálkové výuce

Vážení rodiče, milí žáci,

pro případ nutnosti vyučovat v režimu dálkového (distančního) vzdělávání jsme pro komunikaci mezi školou a žáky vybrali digitální platformu Microsof Teams.

Toto prostředí budou Vaši vyučující spolu s žáky využívat již nyní, kdy výuka probíhá standardně ve školní budově. Tím se naučíme postupy, které pak budeme moci využít, kdyby došlo k případnému uzavření naší školy nebo některé třídy.

Žádám všechny rodiče, aby své děti podpořili při nácviku kontaktu se školou prostřednictvím MS Teams, aby jim k tomu vytvořili domácí podmínky – samozřejmě dle možností každé rodiny. Žáci budou s tímto prostředím postupně seznamováni ve škole, s prvními kroky jsme již začali.

Aplikace MS Teams je šířena zdarma pro všechny dostupné operační systémy (Windows, Linux, Mac OS). Aplikaci lze rovněž nainstalovat na mobilní telefony a tablety. Stažení aplikace je možné z tohoto odkazu: https://products.office.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app nebo přímo z dostupných online obchodů Microsoft Store, App Store a Google Play. Aplikaci MS Teams lze rovněž spustit přímo z webových prohlížečů Google Chrome nebo Microsoft Edge. Adresa pro vstup do webové verze aplikace je https://teams.microsoft.com.

Přihlášení do aplikace je možné uživatelským jménem žáka ve formátu ………………..@zsjm-me.cz,  kde před @ je uvedena třída a příjmení žáka bez diakritiky (např. pro žáka Nováka z 9. D je to 9dNovak@zsjm-me.cz). Heslo si každý žák ve škole vytváří sám při prvním přístupu do školního počítačového systému. Pokud se žáci ještě nepřihlásili, prosím kontaktujte třídního učitele, ať tak provedou. S případnými technickými dotazy a problémy se můžete obracet e-mailem na naši technickou podporu:

nebo svého třídního učitele.

Pokud nemáte možnost zajistit Vašemu dítěti elektronickou komunikaci se školou, prosím, sdělte to bezodkladně svému třídnímu učiteli a dohodněte si s ním jiný způsob dálkového vzdělávání pro případ uzavření školy či třídy. Např. osobní vyzvedávání úkolů, pracovních listů apod. ve škole. Od tohoto školního roku je totiž ze zákona účast všech žáků v takovémto vzdělávání povinná.

I když denně intenzivně děláme ve škole vše pro to, aby nám virová nákaza školu znovu neuzavřela, chceme být na tuto situaci potencionálně co nejlépe připraveni. Děkujeme Vám za pochopení, velmi si vážíme pomoci a spolupráce rodičů v tomto směru.

V Mělníku dne 9. 9. 2020

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

Vstup do elektronické ŽK

Milí žáci, vážení rodiče,

dnes dostali ve škole všichni žáci svá nová hesla pro vstup do elektronické žákovské knížky. Prosím, vyzkoušejte si, že se Vám daří se do tohoto systému přihlásit. Můžete využít jakýkoli počítač nebo mobilní telefon s připojením k internetu, např. přes www.zsjm-me.cz. V případě problémů můžete kontaktovat e-mailem naši technickou podporu:

pan učitel Štěpán Samek: samek @zsjm-me.cz

paní učitelka Eva Schwarzová: schwarzova@zsjm-me.cz

nebo svého třídního učitele.

 

Prosím všechny rodiče, aby průběžně sledovali nejen hodnocení svého dítěte v této el. ŽK, ale také obecné informace, které Vám budeme v případě potřeby touto cestou zasílat.

 

Děkuji.

S pozdravem

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

 3.9.2020

Informace k výuce ve šk.roce 2020/21

Milí žáci, vážení rodiče a přátelé naší školy,

dovolte mi, abych Vás tímto přivítal na prahu nového školního roku v naší škole. Nynější doba je značně ovlivněna preventivními kroky vzhledem k epidemii Covid 19. Proto bych Vás rád seznámil s některými opatřeními, které v naší škole od září budou platit.

Plně se budeme řídit „manuálem MŠMT“, který najdete v příloze. Obecné zásady pro výuku v naší škole, které budou vyučující dodržovat, jsou uvedeny v další příloze. Mimo opatření popsaná v těchto dokumentech bude provoz školy pokud možno zachován ve stejném rozsahu jako v minulých letech. Velmi významně budou posíleny preventivní hygienická opatření, např. úklid bude ve škole prováděn častěji účinnými dezinfekčními prostředky, většinou namokro.

Výuka bude v září a případně i v říjnu zaměřena převážně na opakování a prohlubování učiva z období distanční výuky. Hodnocení bude probíhat formativně, tj. se zaměřením na zpětnou vazbu nikoli na špatnou známku. Vyučování bude maximálně diferencované tak, aby měl každý žák možnost se úspěšně realizovat. Všichni učitelé se budou snažit o maximální zpětnou adaptaci žáků na pravidelnou školní docházku s cílem odstraňování nerovností a navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti každého žáka.

Dovoluji si požádat všechny rodiče našich žáků, aby neposílali své děti do školy při zjištění jakéhokoli podezření na virové onemocnění, a to nejen onemocnění koronavirem, ale i chřipkou či jiným virovým onemocněním (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). Pokud budou takovéto příznaky u žáka ve škole zpozorovány, budeme postupovat dle manuálu MŠMT tak, že žák bude okamžitě izolován ve speciální místnosti a jeho rodiče budou vyzváni, aby si pro něj do školy co nejdříve přišli. Proto nám, prosím, pomozte tyto případy redukovat na minimum, děkuji.

Dále chci předem poděkovat všem rodičům, kteří jsou zvyklí své děti do školy doprovázet či za nimi v průběhu a po vyučování docházet, že nebudou vstupovat do školní budovy, a to z preventivních důvodů v souladu s doporučením MŠMT. Pokud bude rodič cokoli potřebovat vyřešit se svým třídním či jiným učitelem nebo s vedením školy, prosím, využijte přednostně emailovou komunikaci.

V Mělníku 25. 8. 2020

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

Přílohy:

Obecné zásady pro výuku ve šk.roce 2020-21

Manuál k provozu škol MŠMT MZ

Seznam pomůcek pro 1.ročník

Seznam pomůcek pro 1.ročník najdete   ZDE

Informace o školní jídelně rodičům nových žáků

Informace ohledně školní jídelny najdete: ZDE

Informace k zápisu do 1.tříd pro školní rok 2020/21

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce od školního roku 2020/2021

Budoucí prvňáčky zveme k zápisu ve dnech 6. a 7. dubna 2020 dle harmonogramu. Pozvánku na přesně stanovenou odpolední hodinu příslušného dne pro každé dítě z naší spádové oblasti rozesíláme poštou spolu s přihláškou cca 3 – 4 týdny před výše uvedeným termínem zápisu.

Formální část zápisu bude spočívat ve vyplnění přihlášky dítěte k zápisu k povinné školní docházce nebo v kontrole již vyplněných údajů zákonným zástupcem a v předání informací zákonným zástupcům žáka.

Při motivační části zápisu bude představena škola budoucímu prvňáčkovi jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. V rámci neformálního rozhovoru s dítětem bude pedagog školy zjišťovat úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností, a to dle Desatera

(Desatero ke stažení ZDE). Rozhovor s dítětem bude trvat maximálně 20 minut, zpravidla je to však kratší doba.

Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít tři první třídy (dvě třídy v hlavní budově Pražská, ul. Pražská a jednu třídu v odloučeném pracovišti, ul. Cukrovarská) tj. max. 90 žáků.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2019.

Přednostně budou přijímáni žáci, jejichž bydliště náleží do spádové oblasti naší školy.

Podrobnosti k zápisu ZDE

Žádost o odklad – formulář ZDE

Příloha pro zákonné zástupce, jejichž dítěti byl povolen odklad ZDE