Učitelský sbor
Výkresy našich žáků
Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres Výkres


Školská rada, Žákovský parlament

 Školská rada 

Změna členů školských rad

Výpis z jednání Rady města Mělníka ze dne 15.1.2024

Výpis RM – jmenování

 

 

Žákovský parlament

 

Činnost a cíle žákovského parlamentu:

 • Přispívá ke zlepšení komunikace mezi žáky, vedením školy a učiteli
 • Napomáhá zlepšení prostředí školy
 • Pomoc při vytváření příjemného klimatu školy i jednotlivých tříd
 • Pomoc při předcházení výskytu negativních jevů mezi žáky a dohlížet na dodržování Školního řádu
 • Podílet se na řešení některých situací a problémů souvisejících s chováním žáků
 • Vyslovení názorů a nápadů dětí
 • Komunikační dovednosti
 • Zvýšení sebedůvěry a zodpovědnosti žáků

Člen žákovského parlamentu:

 • Přenáší náměty od spolužáků na jednání parlamentu
 • Konzultuje projednávané problémy se spolužáky a třídním učitelem
 • Informuje své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech

Žákovský parlament tvoří jeden zástupce za třídu – od 2. do 9.ročníku.  ŠP se schází podle potřeby několikrát do roka. Z každé schůzky je pořízen zápis. Schůzky žákovského parlamentu se zpravidla účastní ředitel školy Mgr.Vladimír Škuta a školní metodik prevence Mgr.Věra Hofmanová. 

Požadavek na žáky:

Cokoli vás napadne, co by bylo dobré udělat pro zlepšení klimatu školy a vzájemných vztahů mezi žáky, připravte si připomínku či dotaz na příští jednání parlamentu, nebo požádejte o svolání parlamentu, případně napište e-mail řediteli školy kontaktní e-mail skuta@zsjm-me.cz, preventistovi školy (pí uč. Hofmanové) kontaktní e-mail hofmanova@zsjm-me.cz nebo využijte schránky důvěry, které jsou umístěny ve školní budově.

Všímejte si toho, co se kolem vás děje. Přispějte k tomu, abychom všichni chodili do školy rádi.